Nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania

Ich słabą stroną jest to, że nie zawsze są otwarci na nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania, zwłaszcza w przypadku, kiedy są one niekonkretne lub za mało sprecyzowane. Nie interesują ich abstrakcyjne teorie i z pewną niecierpliwością starają się ich pozbyć. Menedżerowie typu SF uwielbiają grupowe debaty i dyskusje. Czasem interesują ich one bar­dziej niż ich wyniki. Mają dużą potrzebę akceptacji, co pro­wadzi czasem do tego, że chętniej przyjmują cudze pomysły niż swoje. Są bardzo plastyczni w stosunkach z innymi ludź­mi. Aby wyjść innym naprzeciw, potrafią nawet naruszyć reguły i przepisy. Żyją chwilą, więc czasem mają problem z dotrzymywaniem terminów i przyrzeczeń z przeszłości. Nie postrzegają ich po prostu jako rzeczy ważne i pilne, zwłaszcza kiedy mają wrażenie, że takie podejście spotka się z poparciem ze strony najbliższych współpracowników.

Przed podjęciem poważniejszej decyzji

Przed podjęciem poważniejszej decyzji radzą się  kolegów i starają się, aby była ona podejmowana na zasa­dzie konsensusu. To prowadzi do aprobaty wyników i ak­ceptacji poszczególnych kroków. SF nie bywają sparaliżo­wani strachem z powodu ewentualnej porażki i nie boją się też potknięć innych. Są w stanie podejmować ryzyko świa­domie i wspierają to także u partnerów w pracy. Nie trzy­mają się kurczowo raz przyjętych poglądów i stanowisk, są w stanie je skorygować, jeśli pojawią się nowe fakty, nasta­ną nowe sytuacje lub okoliczności. Nie przejmują się zbyt tym, co było lub co będzie — żyją chwilą obecną.

Chętna współpraca z innymi

Ich funkcja F (uczucia) powoduje, że chętnie współpracują z ludźmi, często organizują różne grupy i drużyny. Mają dar pobudzania źródeł produktywności i siły w innych oso­bach. Są bardzo łubiani, ponieważ cały czas dbają o dobro pracowników i właściwe warunki ich pracy. SF nie są osobami podejrzliwymi. Wierzą w ludzi, dopóki się na nich nie zawiodą, co u nich zdarza się rzadziej niż w przypadku innych osób. Nie starają się wyszukiwać ukry­tych intencji, motywów czy ambicji w zachowaniu partne­rów. Nagradzają swoich podwładnych po zakończeniu jakiejś pracy lub jej etapu i z lubością przydzielają wówczas sym­boliczne nagrody. Lubią sytuacje, w których ludzie przychodzą do nich z konkretną sprawą. W kontaktach międzyludzkich zacho­wują się przewidywalnie i zazwyczaj utrzymują dobre sto­sunki

Orientacja w kierunku dozna­niowego poznania rzeczywistości

Orientacja w kierunku dozna­niowego poznania rzeczywistości umożliwia spostrzeżenie wielu szczegółów, które mogą umknąć innym. Bardziej niż pozostali potrafią zaangażować współpracowników w proces planowania i podejmowania decyzji, więc uzyskują zainte­resowanie i zaangażowanie dla wspólnej sprawy. Potrafią doskonale i bezbłędnie przygotować pisemne dokumenty. Dzięki swej zdolności spostrzegania drobiazgów, charakte­rystycznej dla osób typu S, potrafią wcześnie rozpoznać małe błędy i nie pozwolić, aby urosły do rangi dużych problemów. W związku z tym ich wydziały lub firmy funkcjonują bardzo dobrze. Podwładni nawet twierdzą, że przy takim przełożo­nym wszystko „samo się robi”, bez niepotrzebnego pośpiechu i nadmiernego wysiłku. Typ SF nie stara się wygrać z istnie­jącym systemem. Jest w stanie znaleźć w zastanych warun­kach dostatecznie dużo możliwości do rozwiązywania pro­blemów i realizacji swoich pomysłów, więc zazwyczaj nie stara się zmienić istniejącej sytuacji.

Funkcjonowanie firmy poprzez obserwację

Mają rzadki talent, który pozwala skłonić ludzi, aby współpracowali z ni­mi oraz między sobą, nawet tam gdzie dotychczas nie było takiego zwyczaju. Promieniuje z nich spokój i pewność, zde­cydowanie i skupienie. Ich charakterystyczną postawą jest: „Nie zważajmy na torpedy, cała naprzód!”, która u otocze­nia wywołuje całkowitą ufność w ich ocenę i właściwe de­cyzje. Jeżeli nawet mają wewnętrzne rozterki, to nigdy nie zwierzają się z nich swemu otoczeniu. W oka mgnieniu po­trafią przeanalizować skomplikowane systemy, poznać isto­tę działania, zidentyfikować słabe punkty i naprawić je. Jako menadżerowie lepiej niż pozostałe typy osobowości rozumieją funkcjonowanie firmy, ponieważ stale obserwu­ją, co się wokół nich dzieje.

Menedżer w opinii publicznej

W opinii społecznej menedżer typu ST jest prototypem menedżera pracującego w branży przemysłowej. Jest racjo­nalny i przewidywalny, ma analityczne i pozbawione emocji podejście, dba o koszty. Większość szkół preferuje taki typ człowieka i jest ukierunkowana na rozwój zdolności i umie­jętności, których typ ST ma pod dostatkiem. Wynikają z tego zazwyczaj dobre oceny, ale jest też jasne, dlaczego w doro­słym życiu ludzie ci nie osiągają tak spektakularnych suk­cesów, jak niegdyś w szkole. Typ doznaniowy (S) z przewagą uczuć (F) (inaczej mówiąc człowiek typu SF) jest efektywny w pracy, w której istotne są relacje międzyludzkie, w takiej, gdzie rozwiązuje się kon­kretne zadania oraz problemy w sposób metodyczny i spójny. Ten styl nazywamy bezstronnie procesowym, dlatego że opie­ra się na obiektywnych faktach i poglądach ludzi, a decyzje podejmowane są wspólnie z zainteresowanymi. Mocną stroną menedżerów tego typu są negocjacje. To urodzeni dyplomaci i osoby naturalnie gaszące pożar w zarodku. Potrafią w ele­gancki sposób rozwikłać skomplikowane węzły konfliktów międzyludzkich i niwelować problemy powstałe między pra­cownikami, w dodatku robią to szybko i sprawnie.