Archive for the Logika, formy i symbole Category

DOBRZE ZNANE PRZYPADKI

Ostatnia część jego stwierdzenia zawiera „teo­rię instynktu”; ale, jak dotąd, pozostaje or a j e- dynie teorią. Co wiemy o dzieciach, które nie będąc głuche, a zatem nieświadome nawet swo­ich własnych głosów, rosły bez przykładu ludzi posługujących się w ich otoczeniu mową? Wiemy bardzo niewiele, lecz nawet to, co wiemy, upraw­nia nas do przerwania na chwilę wywodu.Znamy kilka dobrze zbadanych przypadków tak zwanych „dzikich dzieci”, porzuconych w dzieciństwie, którym udało się przetrwać dzięki własnej zapobiegliwości albo matczynej opiece jakiegoś większego zwierzęcia. W okolicach, gdzie zwyczaj pozwalał (czy pozwala) pozostawiać na łas­kę losu niechciane dzieci, dzieci z lasu nie są czymś niespotykanym.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

DZIKIE DZIECI

Donoszono o wielu innych „dzikich dzieciach”, lecz wszystkie relacje na ich temat wymagają sporej dozy krytycyzmu, inne zaś, jak w wypad­ku Łukasza Pawiana, okazały się wręcz fałszywe. Nawet spośród tych, które wymieniliśmy uprzed­nio, tylko przypadek Wiktora został naukowo zbadany i opisany. Jedno wszakże wiemy na pewno i odnosi się to do wszystkich tych przy­padków: żadne spośród tych dzieci nie umiało mówić w jakimkolwiek języku, zapamiętanym czy wymy­ślonym. Dziecko pozbawione ludzkiego towa­rzystwa nie otrzymuje oczywiście odpowiedzi na swój szczebiot, gdyby wszakże język był instynk­tem naturalnym, nie miałoby to znaczenia.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

INSTYNKT JĘZYKOWY

Cy­wilizowane dzieci rozmawiają z kotem nie zda­jąc sobie sprawy z tego, że wygłaszają monolog, pies zaś, który odpowiada szczekaniem, stanowi dobre audytorium; a w przypadku Amali i Ka- mali było ich przecież dwie. A jednak nie roz­mawiały. Na czym więc polega „instynkt języko­wy bardzo małych dzieci”?Najprawdopodobniej nie istnieje on wcale. Ję­zyk, choć normalnie opanowuje się go w dzie­ciństwie bez przymusu czy regularnej nauki, jest jednak produktem zwykłej nauki, sztuką przeka­zywaną z generacji na generację, a tam, gdzie brak nauczyciela, nie ma osiągnięć. Mimo kapry­sów dziecięcych cytowanych przez Hale’a, jest prawie dowiedzione, że ci mali wynalazcy wca­le by nie mówili, gdyby nie słyszeli, jak mówią starsi.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

JAKIKOLWIEK TALENT

Jakikolwiek jest ów talent, który sprawia, że dziecko uczy się języka trzy czy cztery razy (albo i wielokrotnie) szybciej niż dorosły, talent ten najwyraźniej nie jest „instynktem mowy”. Zdolność tworzenia słów i składni nie jest wro­dzona.Tak więc wracamy z powrotem do starego i tajemniczego problemu. Skoro nie odnajdujemy żadnego prototypu mowy u najwyższych zwie­rząt, a człowiek nie wypowie nawet pierwszego słowa dzięki instynktowi, jakim cudem wszyst­kie plemiona posiadły swe różnorodne języki? Kto zainicjował ową sztukę, której dziś wszyscy musimy się uczyć? I dlaczego nie ogranicza się ona do ras cywilizowanych, a posiada ją każda prymitywna rodzina zamieszkująca zarówno głąb czarnej Afryki jak i odludzia lodów polarnych?

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

Nawet najprostsze umiejętności praktyczne, ta­kie jak wytwarzanie odzieży, gotowanie czy garn­carstwo, nie występują we wszystkich grupach albo występują w zakresie bardzo rudymentar­nym. Język natomiast spotykamy w każdej gru­pie ludzi i nigdzie nie jest on archaiczny. Problem jest tak trudny, iż w ogóle przesta­no się nim zajmować. W Encyclopedia of Social Sciences znajduje się artykuł Sapira, który prob­lem odrzuca, mając ku temu znakomite racje. Lecz w tym samym ustępie, w którym usprawied­liwia rozpacz filologów, uzasadnia nadzieje zwią­zane z obecnymi badaniami filozoficznymi.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

PRZEZ LICZNE PRÓBY

Za­cytujemy jego słowa z uwagi na ich szczegól­ną doniosłość: „Podejmowano liczne próby, aby wyjaśnić po­chodzenie języka, lecz większość z nich nie wy­szła poza ćwiczenia spekulatywnej wyobraźni. Językoznawcy jako ogół przestali się interesować problemem, a to z dwóch powodów. Po pierwsze okazało się, że nie istnieją języki naprawdę pry­mitywne w sensie psychologicznym… Po drugie, nasza znajomość psychologii, szczególnie procesu symbolicznego, nie jest dostatecznie solidna, aby pomóc nam w sposób istotny, jeśli chodzi o prob­lem pojawienia się mowy. Prawdopodobnie po­chodzenie języka nie jest problemem, który może rozwiązać sama tylko lingwistyka, jest to bo­wiem w istocie szczególny przypadek o wiele szerszego problemu genezy symbolicznego zacho­wania oraz jego zróżnicowanie w rejonach krta­niowych, co, jak można przypuszczać, ma przede wszystkim tylko funkcję ekspresyjną…

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.