Archive for the Logika, formy i symbole Category

PODSTAWOWA FUNKCJA JĘZYKA

Ogólnie mówi się, że podstawową funkcją ję­zyka jest porozumiewanie się… Autystyczna mo­wa dzieci wskazuje, jak się zdaje, że czysto ko­munikatywny aspekt języka został wyolbrzy­miony. Najlepiej przyjąć, że język jest przede wszystkim głosową realizacją tendencji do ujmo­wania rzeczywistości symbolicznie, że to ta wła­śnie cecha czyni z niego odpowiedni instrument porozumiewania się i że to właśnie w faktycznej swobodnej wymianie społecznych kontaktów skomplikował się on i udoskonalił osiągając for­mę, w jakiej znamy go dzisiaj.”  Jeżeli prawdą jest, że „tendencja do ujmowa­nia rzeczywistości symbolicznie” stanowi praw­dziwy klucz do języka, to większość badań do­tyczących źródeł funkcji mowy prowadzona jest w złym kierunku.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

SZUKANIE WŚRÓD MAŁP

To, czegośmy poszukiwali wśród małp, to właśnie porozumiewanie się za pomocą dźwięków; pragmatyczne użycie dźwię­ków to jedyny znak narodzin słowa, jaki inter­pretowaliśmy na ich korzyść, jedyna rzecz, ja­ką próbowaliśmy pobudzić zarówno u małp jak i „dzikich dzieci”, żeby utorować im drogę do języka A powinniśmy szukać pierwszej wskazówki symbolicznego zacho­wania, które nie jest prawdopodobnie czymś równie zróżnicowanym, świadomym czy racjo­nalnym jak użycie semantyczne. Język jest bar­dzo rozwiniętą formą symbolizmu; formy przed­stawieniowe są dużo prostsze niż dyskursywne, rozumienie znaczenia zaś jest prawdopodobnie wcześniejsze niż jego ekspresja.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

NAJWCZEŚNIEJSZA MANIFESTACJA

Najwcześniejszą manifestacją tendencji do tworzenia symboli jest zatem najprawdopodobniej zwykłe wyczucie ja­kiegoś sensu przypisywanego pewnym przedmio­tom, pewnym formom i dźwiękom, niejasne emo­cjonalne zainteresowanie umysłu czymś, co w rze­czywistości nie jest ani niebezpieczne, ani uży­teczne. Początek transformacji symbolicznej w korze mózgowej musi być nieuchwytnym i nie­pokojącym doświadczeniem, być może pasjonują­cym, lecz wysoce bezużytecznym i uciążliwym dla całego systemu nerwowego. Przypuszczenie, j jakoby najwcześniejsze symbole były wymyś­lone, jest absurdem: są one jedynie formami dostarczonymi zmysłom osobnika, który gotów jest nadać im pewne nieuchwytne znaczenie.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

W NOWYM ZACHOWANIU

Lecz nawet w takim elementarnym nowym zachowa­niu świta pierwsze zerwanie ze światem czystych znaków. Zainteresowanie estetyczne, tajemniczy strach są prawdopodobnie pierwszymi przejawa­mi owej funkcji umysłowej, która w człowieku staje się szczególną „tendencją do ujmowania rzeczywistości symbolicznie” i przejawia się w zdolności myślenia pojęciowego oraz nawyku mowy trwającym całe życie. Coś bardzo przypominającego estetyczne poczu­cie sensu występuje czasami u antropoidalnych małp. To jakby świt przesądów — być może zwiastun fetyszów i demonów. Tę nierealistycz­ną postawę zaobserwowali, szczególnie u szym­pansów, najbardziej wnikliwi badacze, tacy jak Yerkes, Kellogg i Kohler. Gua, mała szynpansi- ca, której pozwolono bawić się w pokoju dzie­cinnym, reagowała w sposób niezwykły na przedmioty, które z pewnością nie miały bezpo­średniego powiązania z jej uprzednimi doświad­czeniami.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

ZDANIEM EKSPERYMENTATORÓW

Eksperymentatorzy stwierdzili na przykład, że bała się śmiertelnie muchomorów. Uciekała przed nimi krzycząc albo przyparta do muru zasłaniała twarz, jak gdyby chciała skryć się przeć! ich widokiem. Zachowanie takie wywo­ływały wszystkie muchomory i nie miało ono związku z jakimkolwiek ostrzegającym zapachem, który mógłby zdradzić ich trujące właściwości (jeżeli rzeczywiście są one dla małp trujące. Nie­które zwierzęta, na przykład wiewiórki, jak się wydaje, jedzą wszystkie rodzaje bezkarnie). Pew­nego razu eksperymentatorzy zawinęli kilka mu­chomorów lekko w papier i podali szympansicy paczkę, którą oczywiście czuć było grzybem, cze­kając, co będzie dalej.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

BEZ ŚLADU NIEUFNOŚCI

„Przyjmuje ją bez śladu nieufności, a nawet zaczyna żuć papier. Lecz kiedy na jej oczach roz­wija się paczkę, cofa się z lękiem i od tego czasu nie chce mieć nic wspólnego z papierem ani z jego zawartością. Widocznie reakcję wywo­łuje tylko widok muchomorów.” W celu porównania podano później muchomo­ry trzynastu małpom w pobliskiej stacji ekspe­rymentalnej. Tylko cztery osobniki objawiły po­dobny strach, którego nie odczuwały na widok sosnowych szyszek, kijów itd. Te cztery osobni­ki to były dwie dorosłe samice i dwoje „dzieci” w wieku lat trzech. Ponieważ reakcja nie była powszechna, obserwatorzy doszli do wniosku, że wynikała ona z naturalnego strachu szympansicy przed czymś nie znanym. Ale przecież szympan- sica chowana w klatce tak samo nie widziała szyszek sosnowych jak muchomorów.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.