Archive for the Logika, formy i symbole Category

PROCES SYMBOLIZOWANIA

Proces symbolizowania, choć często zaciemnia pochodzenie naszych idei, wyolbrzymia ich formę pojęciową. Dlatego demon nie wydaje się nam konkretną osobą, lecz ludzkim ucieleśnieniem oso­by, za sprawą której jesteśmy uciskani, wyzywani, kuszeni albo triumfujemy. Pomimo że jest on zro­dzony z całkowicie skoncentrowanej na własnym „ja” wyobraźni, jest ponadludzki; jest nie tylko wytworem jednostkowego doświadczenia, lecz i n- tuicji społecznej. Jest odzwierciedleniem czynnika witalnego w życiu, dlatego to symbolizm religijny obiektywizuje go w świecie rzeczywis­tym. Znamienne przejście od bajki do mitu następuje, kiedy nie tylko siły społeczne — osoby, zwyczaje, prawa, tradycje — lecz również siły wszechświa­ta otaczającego ludzkość znajdują wyraz w opo­wieści; kiedy nie tylko stosunek jednostki do spo­łeczeństwa, lecz ludzkości do natury ujmuje się w spontanicznej metaforze poetyckiej fantazji.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

PRAWDOPODOBNE PRZEJŚCIE

Prawdopodobnie owo przejście od opowiadań o wydźwięku subiektywnym, oddzielnych i stanowią­cych zamkniętą całość, do zorganizowanego i trwa­łego odzwierciedlenia dramatu świata nigdy by nie nastąpiło, gdyby twórczej myśli nie wspomagała obecność stałych, oczywistych symboli dostarcza­nych przez naturę: ciał niebieskich, zmiany dnia i nocy, pór roku i przypływów. Tak jak społecz­ny zrąb życia osobistego, po raz pierwszy wyobra­żony w podobnej do marzenia, prymitywnej for­mie, stopniowo dzięki symbolom religijnym nabie­ra trwałego znaczenia, również i kosmiczna osno­wa egzystencji ludzkiej jest mało ważna albo co najwyżej jest po prostu marą senną, dopóki słoń­ce i księżyc, procesja gwiazd, wiatry i wody zie­mi nie ukazały boskiego prawa i nie określiły sfery ludzkiej działalności.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.