Archive for the Logika, formy i symbole Category

ZE WSZYSTKICH ROZWAŻAŃ

Ze wszystkich tych rozważań wynika, że małpa nie jest całkowicie pozbawiona skłonności do jest podstawową przesłanką mowy, choć skłon­ność ta jest u małpy równie rudymentarna jak pozostałe wyższe funkcje — na przykład per­cepcja związków przyczynowych. Jeżeli za kry­terium umiejętności mówienia przyjmiemy ra­czej symboliczne przedstawienie niż komuniko­wanie, spostrzegamy, że szympans w każdym ra­zie jest do tego w pewnym stopniu przygotowa­ny, wykazuje podstawową zdolność.A jednak z pewnością nie mówi. Nie przeprowadza błęd­nych eksperymentów ze słowami, jak to czyni posługując się narzędziami, upiększając swoje cia­ło, tańcząc i popisując się oraz oddając się in­nym prymitywnym zajęciom.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

MYŚLENIE POJĘCIOWE

Jeśli chodzi o myślenie pojęciowe, jest bliski owego najwyż­szego osiągnięcia ludzkiego, ale linii demarkacyj- nej nigdy nie przekracza. Co ustanowiło ową nieprzekraczalną barierę między jego gatunkiem a naszym?Moim zdaniem, zadecydowała o tym przede wszystkim różnica naturalnych skłonności. Mał­pa nie ma instynktownej potrzeby gaworzenia w okresie niemowlęcym. Nie bawi się swoimi war­gami i oddechem, jak to czynią ludzkie dzieci; nie gaworzy i nie szczebiocze, nie słychać żad­nego „gu-gu”, „ba-ba”, „do-de-da” w jej skąd­inąd hałaśliwym pokoju dziecinnym. Wskutek te­go nie wydaje dźwięków ani nie tworzy sylab, które ją cieszą lub przerażają ze względu na sam ich estetyczny charakter, kiedy jest zadowo­lona, przerażona czy wyraźnie ucieszona wido­kiem różnych zjawisk.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIAMI

Rzecz zastanawiająca właśnie dlatego, że wszystkie jej wypowiedzi ma­ją funkcję oznaczającą — są pragma­tyczne albo emocjonalne — żadna z nich nigdy nie zyskuje znaczenia. Szympans nawet dla zabawy nie naśladuje dźwięków, tak jak naśla­duje gesty i serio naśladuje czynności, które nie mają dla niego żadnego pożytku.Ludzie, którzy nie zajmowali się naprawdę ba­daniem zwyczajów małp, nie zdają sobie właści­wie sprawy z ich niemoty; co więcej, nasi sa­tyrycy wyolbrzymili rzekomo małpi rys charakte­ru polegający na stałym spontanicznym gaworze­niu. „Wielkie nieba! Jaką łatwość przyswaja­nia sobie obcych języków mają małpy!” — po­wiada Clarence Day w jednej ze swoich mądrych książek.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

NATURALNY PRODUKT

A przyjmując, że wywodzimy się od tych żyjących na drzewach geniuszy, tak wypowiada się na temat naszych problemów politycznych: „Najlepszym ustrojem dla małp byłyby rządy parlamentarne: sala obrad, gdzie z ożywieniem można wypowiadać nie kończące się myśli ogól­ne. Oto naturalny produkt owych pierwotnych sesji, które sprawiały taką przyjemność mał­pom.”  Nawet Kipling, który przebywał w kra­ju, gdzie małpy żyją na wolności, nie zauważył, że ich trajkotanie (kiedy faktycznie trajkoczą) jest równie pozbawione charakteru naśladowcze­go jak „cz-cz-cz-czi” rozzłoszczonej wiewiórki; gdyby zauważył, bylibyśmy ubożsi o ową cudow­ną parodię gadatliwości ludzkiej, scenę obrad w Chłodnych Legowiskach.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

PRAWDZIWY SYMBOL

Prawdziwy symbol pojawia się z łatwością tam, gdzie występuje jakiś przedmiot, dźwięk czy akt, który nie mając praktycznego znaczenia, wywo­łuje jednak reakcję emocjonalną przyciągając czyjąś całą uwagę. Pewne przedmioty i gesty ma- ją chyba taki fenomenologiczny dysocjacyjny cha­rakter zarówno dla niektórych małp, jak rów­nież dla ludzi; dźwięki tylko dla człowieka. Denerwują go lub cieszą nawet wtedy, gdy nic nie oznaczają; mają z natury interesujący charakter. Dodajmy do tego fakt, iż człowiek w dzieciństwie spontanicznie tworzy przypadkowe sylaby, pod­czas gdy małpy tego nie robią, a natychmiast staje się jasne, że symbole werbalne łatwo są osiągalne dla jednych, a niemożliwe i nienatural­ne dla drugich.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

POCHODZENIE OD MAŁP

Człowiek, choć niewątpliwie po­chodzi od małpy, musi wywodzić swoje pochodze­nie od gatunku posługującego się głosem — ro­dzaju małp, być może, u których elementy sym­bolicznego myślenia, niewątpliwie świtające u szympansów, połączyły się z instynktowną skłon­nością do tworzenia dźwięków, do bawienia się aparatem głosowym.Furnessowi udało się nauczyć młodego orangu­tana dwóch słów, którymi małpa niewątpliwie posługiwała się inteligentnie. Na nieszczęście dla nauki jak i dla małpy umarła ona w pięć mie­sięcy po tym osiągnięciu, tak że nie dowiemy się, jak daleko mogła ona zajść na drodze do Parnasu. Lecz Furness, mimo powodzenia eksperymentu, niewielkie miał do niego przekonanie.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.