Archive for the Typy osobowości Category

Astenicy

Astenicy to osoby chude, wysokie, a pod względem cech psychicznych introwertyczne — zamknięte w sobie, niechętne do zwierzeń i nieufne, egoistyczne i z niewielką re­aktywnością uczuciową. Pyknik jest przeważnie dość niski, tęgi i masywny, ma okrągłą twarz i wyraźnie zaznaczony brzuch. Jest wesoły i towarzyski, wrażliwy, pełen energii i inicjatywy. Typ atletyczny charakteryzuje się harmonijną budową ciała z wyraźną muskulaturą. Kretschmer opisał również reaktywność psychiczną tego rodzaju ludzi jako zachowawczą — są to osoby zrównoważone, bez zachowań ekstremalnych, trzeźwi realiści. Ludzi, których nie można zaklasyfikować do żadnej z grup, ponieważ są zbyt wysocy lub zbyt niscy albo mają niewyraźne rysy psychiczne, autor zaliczył do grupy o strukturze dysplastycznej. Wielką rolę w dziedzinie badań nad ludzką osobowością odegrał słynny psycholog i psychiatra Carl Gustav Jung. Według jego teorii, ludzie różnią się od siebie, pomimo że mają identyczny zbiór instynktów (archetypów), który jest napędzany od wewnątrz. 

 


Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

System poczwórny

System poczwórny pojawiał się w następnych pracach psychologów z tego okresu. Alfred Adler mówił o czterech niewłaściwych celach, do których dążą ludzie, jeżeli zostali w jakiś sposób wyprowadzeni z równowagi. Cele te to: ak­ceptacja, władza, służba i odwet.  Należy wspomnieć jeszcze o zapomnianym trochę E. Sprangerze,  który twierdził, że ludzi dzielą cztery różne wartości: religijna (sakralna), teo­retyczna, ekonomiczna i artystyczna. Fala zainteresowań typologią nawiązującą do idei Hipokratesa sprzed dwudzie­stu pięciu wieków osiągnęła swój szczyt w latach dwudzie­stych XX wieku. W następnych latach była coraz mniej po­pularna i zgoła ucichła. Zainteresowanie tą typologią odżyło pod koniec lat pięć­dziesiątych. Praktycznie był to zupełny przypadek. Amery­kańska psycholog Isabela Myers powróciła do starej kon­cepcji Junga dotyczącej typów psychologicznych i wspólnie ze swoją matką, Katherin Briggs, zrobiła krok, na który ten wielki badacz nigdy się nie zdecydował. Utworzyły one praktyczne, empiryczne narzędzie typologii psychologicz­nej znane później jako Myers-Briggs Type Inducation, czyli Identyfikator Typów Osobowościowych według Myers i Bri­ggs, w skrócie MBTI.


Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Podobne cechy charakteru

Już od dawna ludzie uświadamiali sobie, że niektórzy z nas mają podobne cechy charakteru, a inni bardzo się od siebie różnią. Dość szybko stwierdzono, że podobieństwa i różnice mają swoje reguły i prawdopodobnie nie jest to tylko kwestia przypadku. Próbą opisania tych prawidłowości są typologie osobowości. Od czasów antycznych aż do przełomu dzie­więtnastego i dwudziestego wieku w typologiach przeważała koncepcja kategoryzacji. Wychodziła ona z założenia, że człowiek musi zdecydowanie należeć do określonej grupy. Pomiędzy grupami nie ma elementów przejściowych, nie ma też żadnych typów mieszanych. To, że na następnym etapie stworzono pojęcie funkcji psychicznej, jest głównie zasługą Carla Gustava Junga. We­dług tej koncepcji cechy ludzkiej osobowości są usytuowane na współrzędnych w przestrzeni zgodnie z intensywnością czyn­ników i swoją obecnością. Praktycznym narzędziem stwo­rzonym na podstawie tradycji Junga jest Identyfikator Typów Osobowości opracowany przez I. Myers i K. Bńggs, nazywany w skrócie MBT.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Zainteresowanie, popularność

Skąd to zainteresowanie, popularność? Powodów jest kil­ka. Wyniki badań są uważane za wyjątkowo wiarygodne i znaczące dla osób podejmujących decyzje o przyjmowaniu menedżerów do pracy. Stosuje się je również przy rozwią­zywaniu problemów pojedynczych osób. Typologia jest też prostym i praktycznym, a przy tym wiarygodnym narzędziem, które służy do precyzowania wymagań dla określonych funk­cji lub stanowisk pracy i w odniesieniu do kandydatów ubiegających się o nie. Jest pomocna przy szukaniu uzu­pełniających się typów przełożonych i podwładnych oraz ustalaniu optymalnego składu zespołów pracowniczych. Przy jej pomocy można też ustalić osobowość, preferencje seksualne oraz temperament i wybrać odpowiedniego part­nera. Można również określić predyspozycje istotne przy wyborze kierunku studiów. Pedagodzy mogą bowiem uzyskać wskazówki na temat tego, jak w trakcie procesu nauczania postępować z różnymi rodzajami osobowości. Niezmiernie istotną sprawą i korzystnym aspektem tej typologii jest to, że stwierdza ona fakty, ale ich nie ocenia. Daje dzięki temu obiektywny opis osoby. Stosowane dość często testy na inte­ligencję osadzają ludzi w pewnej hierarchii. Wyniki są ab­solutne albo względne i o niekorzystnym wydźwięku. MBTI nie ustala, kto jest lepszy, a kto gorszy, tylko „jaki jest”. Nie narzuca koncepcji, jaki ma być. Nie zagraża pozytywnej sa­moocenie i nie narusza wiary we własne siły. Wręcz przeciw­nie — proponuje wyjaśnienia, dlaczego niektóre aspekty nie funkcjonują, dlaczego niektórzy ludzie nie mogą się ze sobą porozumieć.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Pojęcie osobowości

Oprócz tego daje możliwość identyfikacji nie­korzystnych zjawisk, a następnie ich wyjaśnienia, zrozumie­nia i na podstawie tego — aktywnej korekty. Opisuje prefe­rencje, typy ukierunkowania i nie ocenia zdolności ani umiejętności. Żadna z preferencji nie jest uważana za nad­rzędną, wszystkie są tak samo istotne. Należy jeszcze raz pod­kreślić, że typologia powstała na solidnej bazie teoretycznej Junga i jest zweryfikowana za pomocą niekwestionowanych narzędzi empirycznych. W związku z odrodzeniem starożytnej teorii typologii osobowości powstało szereg nowych związanych z tym koncepcji. W naszym tekście już wiele razy użyliśmy pojęcia osobowość.Najwyższy czas, aby je dokładniej zdefiniować. Osobowości nie można dotknąć ani bezpośrednio obserwo­wać, jak to robimy z minerałem czy żywym organizmem. To pojęcie jest trudne do określenia i zdefiniowania za pomocą zmysłów, dlatego też definicje będą się znacznie od siebie różnić. Żadna z nich nie została przyjęta bez zastrzeżeń. Część osób na pewno zgodzi się z tym, że osobowość reprezentuje takie cechy charakterystyczne, z których w sposób jedno­znaczny i przewidywalny można wnioskować o zachowaniu danej osoby. W psychologii istnieją jednak również trendy, które całkowicie negują zarówno istnienie osobowości, jak i samo jej pojęcie. Bez względu na to ludzie zawsze będą się starali zrozumieć i przewidywać działania innych. Systema­tycznym badaniem osobowości człowieka zajmuje się psy­chologia, która proponuje kilka wersji tego pojęcia.

 

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Popularne definicje osobowości

Słownik Webstera pod hasłem „osobowość” podaje kilka znaczeń, z których cytujemy te istotne dla naszych rozważań.

1. Wyraźny aspekt czyjegoś charakteru, który oddziałuje na innych. 2. Człowiek w sensie ucieleśnienia zbioru cech

2. Zbiór fizycznych, duchowych, emocjonalnych i spo­łecznych cech jednostki. 3.b. Ujednolicony wzorzec beha­wioralnych cech osobniczych (…). 5. Coś, co postrzegamy jako analogię niepowtarzalnej istoty ludzkiej, podobnie jak atmosferę związaną z danym miejscem lub obiektem.

To tyle z słownika. Jedna z bardziej popularnych teorii de­finiuje osobowość jako „niepowtarzalny i względnie stabil­ny wzorzec zachowań, myślenia i emocji prezentowany przez daną osobę”. Osobowość wyraża więc zbiór stałych cech, dzięki którym jeden człowiek różni się od innych.


Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.