Archive for the Typy osobowości Category

Poznanie samego siebie

Jaka będzie z tego korzyść? Taka, że zaczniemy postrzegać swego partnera w pracy i poza nią jak INNĄ osobę, jak kogoś, kogo być może do końca nie rozumiemy, ale — o dziwo — ła­twiej będzie nam go tolerować, a być może z czasem nawet go polubimy. Analogicznie może się zdarzyć, że inni ludzie, z którymi nie darzymy się nawzajem sympatią, zaczną nas lepiej rozumieć i odbierać w inny sposób. Różnica pomiędzy ludźmi polega przede wszystkim na tym, że każdy jest inaczej zorientowany, a także przeważają u niego różne funkcje psychiczne. Te, z których my korzy­stamy, u innych mogą być przytłumione. Poza tym ludzie inaczej zachowują się w sytuacjach „normalnych”, a inaczej w ekstremalnych.  Ukierunkowanie cech psychicznych lub dominacja jednej z funkcji działa dobrze do chwili, aż znajdziemy się w sytu­acji, kiedy nasza jednostronność nie pozwoli na przystoso­wanie się do zaistniałych zmian. Zdarza się to na przykład wtedy, kiedy wchodzimy w bliski związek z osobą o innym typie osobowości. Przeciwieństwa powodują silne tarcia. Po­wstają nieporozumienia, a następnie tendencja do zrzucania winy na drugą osobę, ponieważ ma ona te cechy, które u nas się nie rozwinęły. Mamy je do dyspozycji w mniej znaczą­cej postaci, dlatego nie uważamy ich za istotne, czasem trak­tujemy jako zbyteczne, w najgorszym wypadku nieprzyjemne, przeszkadzające, złe.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Negatywne emocje

Takie sytuacje nagminnie zdarzają się w miejscach pracy, w związkach partnerskich, pomiędzy ro­dzicami i dziećmi, w szerokim społeczeństwie, w świecie polityki itp. Negatywne emocje skierowane przeciwko prze­ciwstawnym typom wynikają z tego, czego nie uświadamiamy sobie we własnej psychice i co przenosimy na innych. Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozpoznać u siebie treści zawartej w projekcji, mamy tendencję do traktowania drugiej osoby jak kozła ofiarnego i zwalamy na nią całą winę. Jednym z najważniejszych przesłań tej pracy jest zdoby­cie umiejętności uświadamiania sobie takich sytuacji. Poprzez świadomą akceptację i ukierunkowany rozwój własnej oso­bowości, oddziaływanie na jej mocne i słabe strony możemy osiągnąć stan równowagi i pełniejszego zrozumienia innych ludzi. Możemy wówczas znacznie lepiej doceniać ich wkład, zwłaszcza dotyczący elementów będących poza zasięgiem naszych zdolności i możliwości. W ten sposób można zapo­biegać wzajemnej opozycji funkcji świadomego i nieświado­mego ukierunkowania poszczególnych osób, które mogłoby się skończyć niepotrzebnym i bezsensownym konfliktem.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

„Przede wszystkim zostań wierny sam w sobie(…)”

Należy zacząć od siebie. Trzeba absolutnie zastosować się do rady z szekspirowskiego Hamleta: „przede wszystkim zostań wierny sam sobie, a wyniknie z tego, tak jak z nocy dzień, że nie będziesz zdradzał innych”. O ile nie uzyskamy jak najprawdziwszego wizerunku siebie samego, mało praw­dopodobne, że uda się nam to osiągnąć w przypadku innych. Do tego posłuży nam ankieta, do której teraz przystąpimy. Jest to niezbędne, aby dowiedzieć się, jak wypadniemy w świetle typologii Junga poszerzonej o system MBTI. O osobowościach można powiedzieć wiele ogólnych i zawsze aktualnych twierdzeń. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje mnóstwo odcieni i odstępstw od re­guły, które trudno generalizować, jeśli nie chcemy, aby wyni­kły z tego banały. O tym trzeba przede wszystkim pamiętać, zagłębiając się w lekturę tej książki. Wiele rzeczy można wy­jaśnić lub opisać. Zachowanie konkretnego człowieka w kon­kretnej sytuacji trudno jednak przewidzieć. Zawsze będzie to mniej lub bardziej dokładne przybliżenie.


Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Twoja osobowość to po prostu Ty

Twoja osobowość to po prostu Ty. Ludzie mają podobne cechy, ale też bardzo różne. Różnice pomiędzy poszczegól­nymi typami stwierdzone na podstawie ankiety nie oznaczają gorszego lub lepszego wyniku. Pokazują tylko, jak różnimy się od innych. Nie próbuj zatem szukać „poprawnych” odpo­wiedzi. Należy odpowiadać szczerze, we własnym imieniu. Po wypełnieniu ankiety oceniamy odpowiedzi, korzystając z załączonego klucza. Pomoże nam to stwierdzić, jaki typ osobowości reprezentujemy. Po uzyskaniu tej informacji po­została część książki będzie o wiele bardziej interesująca. System MBTI definiuje kombinację czterech par liter prezen­tujących szesnaście typów osobowości. Jak już wspomniano, trzy pary przejęto z oryginalnej typologii osobowości Jun­ga. Jest to ekstrawersja (E) kontra introwersja (I), dozna­wanie (S) kontra intuicja (N), przewaga myślenia (T) — thinking) nad odczuwaniem (F — feeling). Czwarta para wprowadzona przez amerykańskich badaczy to obserwowa­nie (P — perceiving) kontra ocenianie (J — judging). Pierwsze litery pochodzą od nazw w języku angielskim i nie zawsze są zgodne z początkiem polskiej nazwy. W psychologii ogól­nie przyjęte jest oznaczanie typów osobowościowych na tej podstawie, a osiem liter tworzy alfabet swoistego języka ty­pologii Junga.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Różne kombinacje

Stosując kombinację dwóch liter, możemy utworzyć typ, do którego się zaliczamy.  Co miał na myśli Jung, mówiąc o poszczególnych preferencjach? Przede wszystkim to, że nie ma stuprocentowych ekstrawertyków lub introwertyków. Jego teoria bardziej skła­nia się ku temu, że dana osoba jest w jakimś stopniu ekstra­wertykiem i w jakimś introwertykiem, przy tym jest na przy­kład w jakiejś mierze typem intuicyjnym itp. Jung poza tym nie twierdzi, że nasze cechy osobowościowe są absolutnie niezmienne. Mogą się zmieniać na przykład wraz z upływem czasu. Jedne będą się nasilały, inne słabły. Należy przypo­mnieć, że pojęcie preferencji zdefiniowano jednoznacznie ja­ko skłonność ludzi do wybierania takiego lub innego sposobu postępowania. Wciąż trwają dyskusje na temat tego, na ile preferencje są wrodzone, a na ile kształtują się we wczesnym okresie dzieciństwa. Można mniemać, że Jung był bardziej skłonny do przyjęcia pierwszej tezy, lecz nie zajął wyraź­nego stanowiska w tej sprawie.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Preferencje mogą istnieć obok siebie niezależnie

Preferencje mogą istnieć obok siebie niezależnie, nie wy­kluczają się wzajemnie. Raz dominuje jedna z nich, a raz dru­ga. Trudno jest przyjąć więcej niż jedną stanowczą postawę, można jednak ją w znacznym stopniu modyfikować. Dwie pary przeciwieństw na wspólnej osi myślenie — uczucia nie mogą się wzajemnie wymieszać, mogą się uzupełniać. Bez względu na to, czy nasze skłonności otrzymaliśmy jako bagaż genetyczny czy w wyniku wychowania, wszelkie preferencje umacniają się poprzez ich używanie. Jeżeli na przykład ktoś często postrzega rzeczywistość za pomocą zmysłów, to rozwija ich wrażliwość i z czasem ta umiejętność staje się coraz bardziej zaawansowana. Funkcjonuje to rów­nież odwrotnie: jeżeli nie rozwijamy swojej intuicji, to zaczy­na ona zamierać i darzymy ją coraz mniejszym zaufaniem. Będziemy kontynuować tę myśl nieco później, podczas ana­lizy funkcji dominujących, pomocniczych i innych. Każda osobowość graniczna jest w opozycji do swego przeciwieństwa i w ten sposób wytwarza się między nimi napięcie. Człowiek powinien osiągać równowagę dynamiczną pomiędzy skrajnościami w taki sposób, aby był w dobrej kondycji psychicznej. Dobrze jest, kiedy uświadamia sobie to napięcie i akceptuje je. Rozwój osobowości prawidłowo przebiega wtedy, kiedy człowiek korzysta ze swoich natural­nych preferencji i rozwija je. Poza tym umiejętność właści­wego wykorzystania naturalnego ciążenia w kierunku prze­ciwnego bieguna sprzyja osiąganiu sukcesów.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.