Archive for the Typy osobowości Category

Intuicja i doznania

Intuicja i doznania to pierwsza para strukturalnych funkcji świadomości. Jung uważał funkcję psychologiczną za „stałą aktywność psychiczną w różnych warunkach, która nie zależy od konkretnych treści”Na jednej z narad kierownik powie tak: „Rozpoczynamy to. Mam przeczucie, że tym razem się uda”. Ktoś inny za­protestuje: „Nie można polegać na jakichś przeczuciach. Do czego nas to doprowadzi?! Musimy znać więcej szczegółów. To wszystko jest tak mgliste i niejednoznaczne, że rozpo­czynanie czegoś w tych warunkach byłoby hazardem”. Kto ma rację? Co jest lepsze? Lepsze jest pierwsze czy drugie podejście? A może oba są dobre albo żadne z nich? Są oso­by, które mają dobre doświadczenia z tego rodzaju inspira­cjami czy impulsami i nauczyły się z nich korzystać. Inni znowu osiągnęli w życiu sukces, ponieważ opierali się na faktach, na czymś, co można zobaczyć, usłyszeć, czego można dotknąć i dopiero na podstawie takich doświadczeń podjąć właściwą decyzję. Żaden z tych dwóch sposobów nie jest sam w sobie doskonały ani zbawienny i w większości przy­padków najlepszym wyjściem jest kombinacja ich obu. Są sytuacje, w których niezbędna jest szczegółowa analiza fak­tów, na przykład postępowanie sądowe.


Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Dostrzeganie intuicyjne a doznaniowe

Rozróżnienie pomiędzy postrzeganiem doznaniowym i intuicyjnym ma znaczenie z punktu widzenia gromadzenia danych i informacji. Jung zalicza to do tak zwanych funkcji irracjonalnych, dlatego że nie korzystają one z pomocy umy­słu w tym sensie, że polegają na wrażeniach i przekazują fakty bez ich sensu i wartości lub bez względu na nie bazują na osobistej opinii. Bezpośrednie odczuwanie przyjmuje rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości. Intuicja postrzega świat także „realnie”, ale za pomocą ogólnego, nieświadomego wrażenia, odczucia. Korzysta w pewnym sensie z możliwo­ści zawartych w rzeczach, a nie postrzega świata za pomocą wrażeń doznaniowych. To postrzeganie obrazowo można ująć za pomocą zmysłów, jako percepcję tu i teraz. Intuicja natomiast dotyczy raczej uogólnionych doświadczeń danej osoby, zdobyczy kultury, a w pewnym sensie także dorob­ku całej ludzkości. Może odkryć głębiej ukryte możliwości, które znajdują się „tam, gdzie wzrok nie sięga”, ale może się też zdarzyć, że całkowicie straci kontakt z rzeczywistością.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Osoby praktyczne

Ludzie mający przewagę postrzegania doznaniowego (S) charakteryzują sami siebie jako osoby praktyczne. Doma­gają się faktów, wierzą w nie i zapamiętują realne i rzeczy­wiste zdarzenia o wiele łatwiej niż relacje pomiędzy nimi i ukryte w nich możliwości. Opierają się na doświadczeniu swoim lub w szerszym tego słowa znaczeniu, na przykład historycznym — i widzą w nim model postępowania we współczesnej rzeczywistości. Stoją mocno na ziemi, opierają się na faktach. Jeśli pracownik o doznaniowym typie postrze­gania będzie prowadził rozmowę z osobą ubiegającą się o pra­cę, to na pewno zapyta o to, co kandydat robił wcześniej, ja­kie odniósł sukcesy, jakie ma doświadczenie w branży itp. Otrzymanie takich informacji jest dla niego dobrym punktem wyjścia do podjęcia właściwej decyzji w sprawie przyjęcia kandydata.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Zachowania doznaniowego typu

Jeżeli należysz do doznaniowego typu postrzegania, to masz tendencję do następujących zachowań:

  • Niechętnie podejmujesz nowe problemy, nie mając standardowych i sprawdzonych sposobów ich roz­wiązywania.

  • Chętniej korzystasz z posiadanych już kwalifikacji, niż zdobywasz nowe.

  • Pracujesz w sposób ciągły i systematyczny, mając jasną wizję tego, jak długo ta praca potrwa.

  • Pracujesz starannie i cierpliwie, aż osiągniesz cel lub rozwiążesz problem.

  • Nie podlegasz nagłym i twórczym inspiracjom.

  • Kiedy sprawy nieoczekiwanie się komplikują, od­czuwasz niepokój, zniecierpliwienie i niepewność.

  • Jesteś zwolennikiem konkretnych odpowiedzi na kon­kretne pytania; na pytanie „Która godzina?” chcesz usłyszeć odpowiedź, „Trzy po siódmej”, a nie „Po siódmej” albo „Już trzeba iść”.

  • Wolisz całkowicie skupić się na tym, co robisz, a nie zajmować się w tej chwili tym, co potem na­stąpi, sprawami z tym związanymi itp.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Ludzie o postrzeganiu doznaniowym

Ludzie o postrzeganiu doznaniowym intuicyjnie unikają (!) źle skonstruowanych problemów, ponieważ mają one dla nich zbyt duży ładunek niepewności. Jeżeli są zmuszeni do borykania się z takim zadaniem, to uparcie szukają czegoś, co jest im znane, od czego mogliby zacząć, w czym ta sprawa jest podobna do innych, a najlepiej do takiej, z którą już mieli do czynienia. Niechętnie podejmują decyzję w niejasnych sytuacjach i odczuwają w nich napięcie i obawę, ponieważ nie mogą przewidzieć efektów. Ich „metabolizm umysłowy” jest nastawiony na fakty i konkretne doświadczenia. Podkre­ślają chęć konkretnych działań i namacalne wyniki. Sku­piają się na tym, co jest tu i teraz, i nie myślą o tym, co mo­głoby lub nie mogło się zdarzyć. Ludzie o doznaniowym podejściu do otaczającej ich rzeczywistości mówią często o realizmie, doświadczeniach przodków, wypróbowanych szlakach i gwarantowanych spo­sobach. Podkreślają użyteczność i praktyczność przedmio­tów, która jest dla nich ważniejsza niż piękno czy tradycja (nie robi na nich wrażenia spadek po babci). Ich pragmatyzm nie pozwala na akceptację nadprzyrodzonych lub wiecz­nych wartości i teorii.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Typ intuicyjny

Typ intuicyjny(N) w przeciwieństwie do doznaniowego zajmuje się przede wszystkim przewidywaniem przyszło­ści. Najbardziej interesują go pomysły, idee i możliwości, a faktami zajmuje się dopiero w dalszej kolejności. Uwielbia nowe wyzwania lub podejścia do starych zadań i nie znosi rutyny, powtarzających się czynności. Nic nie robi dwa razy w taki sam sposób. Ma skłonności do wyciągania wniosków i nie dba o logiczne procedury, ponieważ nie lubi zajmować się drobnostkami i szczegółami oraz nie zamierza marnować czasu na osiągnięcie perfekcyjnych wyników. Ten typ będzie się czuł fatalnie w pracy, w której koniecz­na jest rutyna, pracuje się w systemie szczegółowych struktur i procedur. Efekty pracy takiej osoby będą marne, a typ do­znaniowy będzie z takiej pracy bardzo zadowolony i osiągnie doskonałe wyniki. Ludzie typu intuicyjnego są o wiele lepsi w tworzeniu nowych rzeczy niż we wprowadzaniu ich w życie. Jeżeli ubiegają się o zatrudnienie w danej firmie, to postrzegają ją jako całość — czym jest, czym mogłaby być ale nie widzą szczegółów. 

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.