Archive for the Typy osobowości Category

Podstawa intuicji

Osoby intuicyjne można rozpoznać już na podstawie in­tonacji i sposobu mówienia. Ich wypowiedź jest bardziej spekulatywna, mówią o intuicji, przeczuciach, odczuciach, łatwiej się wzruszają i wpadają w zachwyt, a potem znie­nacka prą naprzód, nie patrząc na prawo i lewo. Niechętnie pozbywają się rzeczy, z którymi są związani emocjonalnie, mają do nich sentyment lub pociągają je one swoją elegancją, pomimo że rynek proponuje im coś bardziej na czasie.

Jeżeli jesteś człowiekiem typu intuicyjnego, typu N, to masz skłonności do następujących zachowań:

 • W każdej fazie wykonywanej pracy masz w pamięci wizję zadania, które masz do wykonania, i wyobra­żenie o efekcie końcowym.

 • Myślisz o kilku sprawach jednocześnie i czasami jesteś osobą nieobecną duchem, która niczego nie słyszy lub myśli tylko o swoich sprawach.

 • Masz tendencję do definiowania pojęć od nowa, modyfikowania zadania i brania pod uwagę nowych okoliczności.

 • Wierzysz w intuicję, przeczucia, wewnętrzny głos itp.

 • Badasz jednocześnie kilka wariantów i możliwości oraz umiesz szybko wykluczać te, które będą funk­cjonowały źle lub będą wręcz nierealne.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Osobowość intuicyjna

 • Nie akceptujesz sformalizowanych metod postępo­wania i chętnie przeskakujesz od końcowych konklu­zji z powrotem na początek, a potem ewentualnie za­dajesz sobie pytanie, czy założenia były prawidłowe.
 • Spodziewasz się ciekawych wrażeń i obietnic, a nie zagrożeń; zadajesz sobie pytanie: „Dokąd idę?”, a nie „Gdzie jestem?”.

 • Uważasz, że szczegóły są nudne i zbyteczne.

 • Wierzysz w to, że czas jest pojęciem względnym i je­żeli wieczorek, narada lub uroczysty posiłek zaczął się bez Ciebie, to nie jest jeszcze za późno, bez względu na to, która jest godzina.

 • Rozmyślasz nad tym, dlaczego i jak się sprawy mają tylko dla samej satysfakcji z uzyskanej wiedzy.

  W naszej kulturze mniej więcej dwie trzecie osób (dokładnie 64%) inklinuje do doznaniowego postrzegania świata (S), a jedna trzecia (36%) odbiera go w sposób intuicyjny (N).

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Inspiracja dla typów intuicyjnych

Język, który jest inspiracją dla typów intuicyjnych, dla osób z postrzeganiem doznaniowym jest zupełnie nieatrak­cyjny. Typ intuicyjny uwielbia metafory, barwne, obrazowe opisy. Często śni na jawie, czyta poezję, literaturę piękną. W dziedzinie profesjonalnej pozytywnie będzie oceniać teo­rię, która jest estetyczna i pociągająca intelektualnie. Ci ludzie czasami zachowują się tak, jakby przybyli z innej planety, jak osoby z innego świata, których interesują sprawy poza granicami współczesności i przeszłości. Przed oczyma duszy wciąż widzą nowe możliwości, potencjału upatrują w przy­szłości. To ich pociąga i rozbudza ich wyobraźnię. W przy- sztości jest kusząca obietnica i nie może się z tym równać nic, co jest w teraźniejszości lub co już się stało. Typ intu­icyjny patrzy na sprawy z dystansu, nie dostrzega istoty rzeczy i decydujących szczegółów w przeciwieństwie do typu doznaniowego, który nimi żyje. Osobę intuicyjną inte­resuje to, co jest za zakrętem, za horyzontem, za najbliż­szym pasmem górskim. Tam musi być życie, to, co się liczy. Długie godziny potrafi spekulować na temat najróżniejszych możliwości, często tak fantastycznych, że aż się wstydzi komukolwiek o tym powiedzieć. Zdradzi go język, który nie nadąża za wyobrażeniami, nie potrafi ich odpowiednio wyra­zić. Taką osobę czasami nawiedzają kompleksowe idee lub fantastyczne wyobrażenia, a ona nie jest w stanie wytłuma­czyć, skąd się biorą.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Różnice pomiędzy grupami osobowości

Nie mają poczucia rzeczywistości i nie stoją obiema nogami na ziemi. Faktem jest, że ci pierwsi mogą stracić od czasu do czasu kontakt z realnym światem, ale ci drudzy czasami widzą drzewa, lecz nie dostrzegają, że to one tworzą las. Różnicę pomiędzy jedną i drugą grupą ludzi dobrze opi­suje historyjka, której bohaterem jest Tomas Bata.  Podobno wysłał on swego podwładnego do Afryki, aby sprawdził moż­liwości sprzedaży butów. Był to doświadczony pracownik, zatrudniony wcześniej w regionalnej sieci sprzedaży obuwia, prawdopodobnie typ S. Po powrocie z podróży powiedział on szefowi: „Nic z tego, w Afryce prawie wszyscy chodzą boso”. Bafa nie był zadowolony z takiego obrotu sprawy i wysłał jeszcze jednego pracownika, tym razem typu N. Ten drugi wrócił z entuzjastyczną wiadomością: „Szefie, wspaniale! W Afryce prawie wszyscy chodzą boso!”. Rozwój sieci handlowej w Afryce zapewnił jednak ten pierwszy pra­cownik, z przewagą funkcji S.


Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Przyczyny nieporozumień

Wielu psychologów jest zda­nia, że to przeciwstawienie obu opisanych powyżej funkcji jest najczęstszą przyczyną nieporozumień, zaburzeń w ko­munikacji, obmawiania, oczerniania, znieważania, pogardy. Rzeczywiście wygląda na to, że pomiędzy tymi dwoma ty­pami ludzi istnieje przepaść. Nie musiałaby ona jednak być tak głęboka, gdyby obie strony rozumiały lepiej przyczynę tego, co jest źródłem takiej antypatii. Człowiek nastawiony na doznaniowe postrzeganie świata jest ogólnie uważany za rzeczowego i rozumnego. Chce wie­dzieć, co jest co, znać fakty, dane, wydarzenia rzeczywiste. Przyjmuje jedynie namacalne, realne sprawy i tylko one są dla niego ważne i decydujące. Ludzie ci trwają w rzeczywistości i nie tolerują żadnych „głupstw” takich jak hipotezy, fanta­zjowanie, zgadywanie, przeczucia. Często usłyszymy od nich zdanie: „Chcę znać tylko fakty, nic więcej niż fakty”. Przypo­minam sobie jednego z moich przełożonych, jeszcze z okresu przed listopadem 1989 roku. Pracowaliśmy wówczas nad prognozą pewnego projektu. 

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.

Myślenie kontra uczucia, T kontra F

Jeżeli podział na typ doznaniowy i intuicyjny miał swoje uzasadnienie ze względu na gromadzenie danych i infor­macji, to biegunowość myślenia i uczuć dotyczy ich wyko­rzystania, oceny i przetwarzania. Ten podział wynika z przekonania, że ludzie w swoich działaniach opierają się albo na umyśle, albo na uczuciach. Niektórzy wybierają bezosobowy, obiektywny sposób postę­powania i nie czują się dobrze tam, gdzie trzeba podejmować decyzje w sposób subiektywny i angażować się osobiście. Reasumując: bezosobowy, obiektywny sposób decydowania jest domeną typu umysłowego, a osobowy, subiektywny — typu uczuciowego. Mówiąc o myśleniu, pojmujemy je jako funkcję, która polega na zrozumieniu rzeczywistości i przy­stosowaniu się do niej za pomocą racjonalnych metod po­znawczych, czyli poszukiwania związków pomiędzy poję­ciami i tworzenia logicznych konkluzji. Przeciwieństwo myślenia, czyli uczucia, funkcjonuje na bazie oceniania w kategoriach: przyjemny — nieprzyjemny, dobry — zły, ewentualnie akceptacja — odrzucenie. W odróżnieniu od po­przedniej pary, doznania kontra intuicja, myślenie i uczu­cia są określane jako funkcje poznawcze lub racjonalne, dlatego że w obu przypadkach mamy do czynienia z oceną.

Witaj! Mam na imię Anna i prowadzę bloga o tematyce finansowej- jest do dla mnie forma podzielenia się wiedzy którą przez lata zdobywałam podczas studiów i w pracy zawodowej. Mam nadzieję, że to co tutaj zamieszczam przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na tym blogu na dłużej.